കുട്ടികളിൽ രോഗങ്ങൾ (Disease in kids) ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്

വളരെ കുറഞ്ഞ രോഗപ്രതിരോധശേഷിയുമായാണ് (Immunity) കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുട്ടികളിൽ രോഗങ്ങൾ (Disease in kids) വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. സാധാരണയായി കുട്ടികൾക്ക് വർഷത്തിൽ നാലു

Read more

കുട്ടികളിൽ അണുബാധകൾ (Kids Infections) പകരുന്നത് എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം

കുട്ടികളിൽ രോഗങ്ങൾ  വളരെ സാധാരണമാണ്. ഒരു പ്രീ സ്‌കൂൾ കുട്ടിക്ക് വർഷത്തിൽ 10 തവണ വരെ അണുബാധകൾ (Infections) ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. മറ്റ് കുട്ടികളുമായി അവർ പതിവായി അടുത്ത

Read more